Regulamin

Regulamin użytkowania strony internetowej „123y.de” – Deutscher Restwerthandel/Deutscher Bestwerthandel

123y.de – Deutscher Restwerthandel/Deutscher Bestwerthandel to przedsiębiorstwo usługowe o nazwie 123y.de dalej zwamą jako „123y.de“ Po zalogowaniu się jako użytkownik (jako „użytkownik” rozumiany jest zarówno sprzedający jak i nabywca) strony internetowej przedsiębiorstwa 123y.de akceptują Państwo tu opisane warunki umowy użytkowania portalu (dalej zwane jako regulamin). Przedsiębiorstwo 123y.de prowadzi działalność na różnych domenach wysokiej jakości (np. 123y.de, deutsche-bestwerthandel.de, deutsche-restwerthandel, deutsche-bestwertbörse.de, 123y-unfallfahrzeuge.de, 123y-inzahlungnahme.de etc.) jak również pod różnymi subdomenami i aliasami domen działalności usługowej 123y.de. Wszystkie witryny, w których świadczone są usługi 123y.de, zwane będą dalej jako „witryny 123y”. Reguły warunków umowy wiążą użytkownika i Przedsiębiorstwo 123y.de niezależne od tego na którą 123y-witrynę użytkownik się zarejestrował/zalogował. Użytkownik zawiera umowę na użytkowanie usługi portalu 123y.de z Przedsiębiorstwem 123y.de, Aachener Straße 2, 41812 Erkelenz. Dalsze dane kontaktowe jak również dane osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorstwa 123y.de znajdują się do odczytu w dziale Impressum strony internetowej.

Zakres usługi 123y.de skierowany jest wyłącznie do osób pełnoletnich. Regulamin można w dowolnym czasie odtworzyć/wydrukować/zapisać, nawet po zawarciu umowy. Odwołując się do regulaminu w menu głównym którejkolwiek z witryn 123y.

1. Ogólne warunki umowy

Przedsiębiorstwo 123y.de prowadzi działalność na platformie internetowej polegającą na pośrednictwie w zakupie i sprzedaży samochodów. Przedmiotem działalności platformy w szczególności jest wprowadzanie pojazdów na rynek. Użytkownicy zarejestrowani mogą, w zależności od tego czy to są sprzedający (zwani dalej jako dostawcy) lub nabywający, dostarczać dane pojazdów lub składać odpowiednio oferty na nie. Przedsiębiorstwa pod marką 123y.de pełnią rolę tylko pośrednika pomiędzy sprzedającym a kupującym. 123y.de nie może oświadczać ani orzekać o danych lub stanie pojazdów oferowanych.

2. Zakres

Opisywany tu regulamin ma zastosowanie bez wyjątku dla wszystkich użytkowników platformy internetowej 123y.de i z nią związanymi firmami. Korzystając z platformy internetowej użytkownik powinien uznać regulamin w tu opisanej formie. W przypadku konfliktu, lub odbiegania od w/w warunków, tracą one swoją ważność.

3. Status prawny przedsiębiorstwa 123y.de

W żadnej z tu opisanych procedur użytkowania, platforma 123y.de nie bierze udziału w sprzedaży lub zakupie pojazdów. Prawidłowość danych pojazdów i realizacja procesu sprzedaży leży w zakresie odpowiedzialności dostawców. 123y.de oferuje usługi pośrednictwa w zakresie pomiędzy dostawcami a nabywcami pojazdów, za pomocą procesu licytacji oferowanych przez dostawców pojazdów. Firma 123y.de nie odpowiada ani nie udziela informacji we własnym imieniu dotyczących danych odnośnie kupna lub sprzedaży, czy też danych pojazdu.

W przypadku, gdy nie dojdzie do sprzedaży pojazdu w wyniku błędnego/fałszywego opisu, wtedy platforma 123y.de może wystawić rachunek dostawcy pojazdu na kwotę adekwatną prowizji za pośrednictwo dla danej oferty.

123y.de zastrzega sobie jednoznacznie prawo do dochodzenia roszczenia o odszkodowanie na podstawie złamania tu opisanego regulaminu.

4. Rejestracja / Rozwiązanie umowy

Użytkownicy platformy internetowej 123y.de to wyłącznie dostawcy i nabywcy prowadzący działalność gospodarczą, dopuszczeni do użytkowania platformy poprzez aktywną licencję.

Dostawcami mogą być handlarze pojazdów, firmy ubezpieczeniowe, rzeczoznawcy samochodowi, firmy pełniące serwis autoholu i organizacje rzeczoznawców.

Nabywcami mogą być salony samochodowe, warsztaty samochodowe, handlarze złomem i inne jednostki prowadzące działalność gospodarczą w zakresie rzemiosła pojazdów samochodowych. Nabywcami mogą być również dostawcy, jeśli posiadają licencję na portalu 123y.de

Roszczenia prawne co do licencji nie maja mocy prawnej. Firma 123y.de ma prawo odwołać w każdej chwili raz przyznaną licencję. Odwołanie licencji następuje w szczególności z następujących powodów:

  • Naruszenie postanowień regulaminu
  • Zamierzone lub rażące zaniedbania, a także zawarcie fałszywych danych na platformie 123y.de
  • Opóźnienie płatności opłat lub innych zobowiązań o więcej niż 10 dni kalendarzowych
  • Brak przedłożenia lub ustanie wymogów licencyjnych
  • Postępowanie upadłościowe lub uchylanie się od odpowiedzialności przed post. upadłościowym w wyniku braku masy upadłościowej jak również zakończenie działalności handlowej
  • Powtarzające się opóźnienia w trakcie procesu inicjacji sprzedaży lub nabywania
  • Pozostałe nadużycia lub odwołanie na innej podstawie

Po uzyskaniu licencji sprzedawca/nabywca może wypowiedzieć umowę z przedsiębiorstwem 123y.de z zachowaniem terminu 4 tygodni do końca miesiąca. Wypowiedzenie musi mieć formę pisemną. Z momentem wejścia w życie wypowiedzenia, otwarte zobowiązania bieżące wobec 123y.de obciążą wartość opłaty kaucyjnej i po ich rozliczeniu od wartości kaucji, pozostala kwota kaucji zostanie zwrócona użytkownikowi na podane wcześniej do systemu konto.

5. Warunki korzystania

Sprzedający pojazdy dostarczają do systemu 123y.de dane pojazdów w formie elektronicznej wraz z odpowiednimi zdjęciami pojazdów w celu dalszej publikacji dla kupujących. Wrażliwe dane (jak np. numery identyfikacyjne samochodu) w systemie w celu zabezpieczenia przed nadużyciami mogą być chronione poprzez skróty lub zaszyfrowanie. Kupujący wywołują dane z platformy internetowej i w przypadku zainteresowania, podają propozycję cenową lub stawkę. Podanie propozycji cenowej lub stawki są wiążące dla obu stron i obowiązują w bieżącym czasie trwania licytacji.

Sprzedający mogą w każdym czasie sprawdzić aktualną stawkę na platformie internetowej i zlecić licytację poprzez końcowe odliczanie, albo poprzez odliczanie do 4 dni roboczych (święta i niedziele są wykluczone). Umowa kupna ustala się na podstawie wyraźnego przyjęcia oferty przetargowej osoby upoważnionej do sprzedaży lub zbycia pojazdu. Po uzyskaniu ceny zadanej przez sprzedawcę pojazdu w opcji „kup teraz”, licytacji przez sprzedającego lub podczas terminu składania ofert lub podczas odliczania licytacji, wygrywa najwyżej licytujący. Oferty cenowe wygasają po okresie rozliczeniowym, chyba że odliczanie rozpoczęło się przed upływem okresu ważności.

6. Prawa i obowiązki użytkowników

Wszyscy użytkownicy platform internetowych 123y.de zobowiązują się zgodnie z warunkami licencji, używać systemu handlowego 123y.de w określonym formularzu.

Udzielanie dostępu do systemu 123y.de osobom trzecim, bez pisemnej zgody 123y.de jest zabronione i skutkuje wyłączeniem z grupy użytkowników. Spółka 123y.de zastrzega sobie w tym przypadku prawo do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Każdy użytkownik jest osobiście odpowiedzialny do zachowania poufności danych dostępowych. W przypadku utraty lub kradzieży informacji dostępowych, nieograniczoną odpowiedzialność wobec spółki 123y.de ponosi użytkownik.

Sprzedający gwarantuje przekazać 123y.de pełnej i prawidłowej informacji na temat oferowanych pojazdów. Informacje muszą zawierać wszystkie specyfikacje pojazdu, funkcje, cechy istotne dla ruchu drogowego jak również istniejące wady i braki.

Za roszczenia osób trzecich z powodu niedokładnego opisu pojazdu, 123y.de nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności.

Kupujący oświadcza że jest świadomy co do tego, iż na platformie internetowej oferowane są pojazdy od anonimowych dostawców i tym samym wyraża że strona umowy nie ma dla niego znaczenia.

Kupujący, który wylicytował auto, zobowiązany jest odebrać oferowany pojazd, na własny koszt, maksymalnie w przeciągu sześciu dni roboczych po sfinalizowaniu warunków umowy pośrednika. Jeżeli najwyższej podbijający przypuszcza, że jego oferta nie była skuteczna w procesie licytacji, ciężar dowodu spoczywa na nim. Sprzedający jest w tym przypadku upoważniony ale nie zobowiązany do akceptacji, może sprzedać pojazd następnemu najwyżej licytującemu albo samochód ponownie zamieścić na witrynie do sprzedaży. W przypadku ponownego zamieszczenia pojazdu na portalu tracą ważność wszystkie dotychczasowe oferty zakupu. Przy rozbieżności pomiędzy sprzedającym a kupującym najwyższa oferta już przyjęta, nie traci swojej ważności.

Gdy nabywca nie spełnieni tego obowiązku, zobowiązany jest do zwrotu różnicy między ceną sprzedaży jak również nakładów zawierających 20% ceny sprzedaży.

Nie udziela się żadnych praw autorskich ani majątkowych. Dotyczy to szczególnie wszystkich aktualnych jak i przyszłych ofert, oprogramowań i odpowiedniej dokumentacji oraz instrukcji.

7. Czas trwania aukcji

Aukcja przebiega w dni robocze (od poniedziałku do piątku) i jest przerwana w sobotę i niedzielę oraz podczas prawnie ustanowionych świąt w regionie Nadreni-Północnejwestfalii. Aukcja jednakże może się zacząć każdego dnia jak również zakończyć. Jeżeli pojazd nie jest sprzedany w ciągu 2 dni po ostatniej ofercie cenowej lub stawce, sprzedawca otrzyma powiadomienie drogą mailową, z linkiem do usunięcia pojazdu z aukcji. Dodatkowo pojawi się na stronie oferowanego pojazdu możliwość bezpłatnego anulowania aukcji.

8. Odbiór pojazdów z aukcji

Pojazdy sprzedane na aukcji należy odebrać w ciągu 6 dni roboczych po zakończeniu aukcji sprzedawcy. Sprzedająca ma prawo pobierać stałą opłatę za każdy następny dzień w wysokości € 12,00.

9. Ceny / opłata za pośrednictwo

Za korzystanie z pośrednictwa przysługuje prowizja maklerska, którą obciąża się kupującego. Ta prowizja jest również płatna, jeśli sprzedający i kupujący z jakiegokolwiek powodu nie zgodzą się co do zamknięcia licytacji. Obecnie obowiązujące ceny znajdują się do wglądu w Ipressum na stronie internetowej. Cenom z danego dnia licytacji przysługują aktualne na dany dzień prowizje do których należy doliczyć podatek VAT.

10. Opłaty

O ile nie uzgodniono inaczej, należności 123y.de będą ściągane przez polecenie zapłaty z podanego rachunku bankowego w terminie do 14 dni od daty wystawienia rachunku.

Jeżeli faktura nie zostanie uhonorowana z powodu braku pokrycia określonego konta lub w inny sposób nie może zostać zrealizowana przez 123y.de, powstałe w ten sposób Koszty (opłaty obciążenia zwrotnego) jak również opłaty operacyjne obciążą użytkownika.

Jeśli konto nie ma pokrycia, lub jeśli obciążenie z jakiegoś innego powodu nie zostanie pokryte przez bank, to użytkownik portalu 123y.de otrzyma email z wezwaniem do zapłaty. W razie ponownego wezwania do zapłaty, roszczenie platformy 123y.de będzie przekierowane na kaucję użytkownika. W tym przypadku dostęp użytkownika portalu 123y.de będzie zablokowany do momentu aż kwota depozytu zostanie uzupełniona.

11. Prowadzenie konta kaucji

Użytkownik zobowiązuje się do prowadzenia rachunku kaucji na portalu 123y.de, w celu realizacji faktur. Kwota rachunku przelewana jest w ciągu 5 dni z tego konta. W przypadku gdy konto kaucji nie przekracza kwoty munimalnej w walucie EURO, niemożliwe są dalsze zakupy, oferty cenowe, stawki, do momentu aż stan konta nie zostanie uzupełniony do zadanej wartości. Złożone już propozycje cenowe lub stawki nie zostaną naruszone. Są one nadal aktywne i przetwarzane. Wyrównanie brakujących kwot z tytułu niezapłaconych rachunków za pośrednictwo w handlu pojazdami jest możliwe wzajemnie tylko z pełnoprawnymi albo uznanymi przez 123y.de wierzytelnościami wzajemnymi.

12. Odpowiedzialność

Firma 123y.de nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i kompletność jak również użyteczności danych podanych przez dostawców. Za wypełnienia zobowiązań umownych użytkowników jak również straty jakościowe przedstawianych zdjęć firma 123y.de nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Użytkowanie platformy internetowej 123y.de jest na własne ryzyko. Za ewentualne straty (w tym nieograniczone szkody za utratę zysków, zniesienie działalności, utratę informacji biznesowych lub innych finansowych strat) strona internetowa 123y.de nie ponosi żadnej odpowiedzialności. W przypadku utraty danych lub fabrykowania danych użytkownicy są uprawnieni, wystosować pisemne zgłoszenie portalowi 123y.de, utracone dane bezpłatnie uzupełnić na platformie internetowej. Dalsze roszczenia użytkowników są wykluczone.

Roszczenie użytkownika na funkcjonowanie platformy istnieje tylko w ramach obecnego stanu techniki. Poza tym, w szczególnym przypadku konserwacji serwera może dojść do opóźnień i przestojów. Dokładamy wszelkich starań, by to wcześniej ogłosić. Portal 123y.de ogranicza wtedy swoje usługi w czasie, gdy jest to konieczne ze względu na zabezpieczenie serwera lub przeprowadzenie konserwacji.

Odpowiedzialność 123y.de to zobowiązania wynikające z rażących zaniedbań i jest ograniczona do przewidywalnych szkód. Roszczenia o odszkodowanie użytkowników wobec firmy 123y.de, niezależnie od przyczyny prawnej, są niewykluczone względnie ograniczone do wysokości opłaty za wystawienie.

Wszystkie pojazdy wystawione na platformie oferowane są wyłącznie przez sprzedawców profesjonalnych. O ile dostawca nie wyraża sprzeciwu, wszystkie pojazdy sprzedawane sa bez odpowiedzialności cywilnej za wady rzeczowe. To obowiązuje nie tylko odnośnie co co roszczeń odszkodowawczych za wady rzeczowe, które powstały w wyniku rażącego niedbalstwa lub umyślnego naruszenia obowiązków dostawcy.

13. Ochron danych

Proces pośrednictwa na platformie internetowej 123y.de i zarządzanie i przetwarzanie danych prowadzona jest zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych. Dostarczone dane są przechowywane przez firmę 123y.de i użytkowników platformy internetowej zgodnie z zasadą poufności.

Użytkownikom jest powszechnie znane i dozwolone, używanie, przekazywanie i przechowywanie danych w ramach słusznego wykorzystania jak i ogólnego rozporządzania w celach komercyjnych.

14. Podsumowanie prawne

Do tego regulaminu i wszystkich stosunków prawnych pomiędzy przedsiębiorstwem 123y.de i użytkownikami przysługuje wyłącznie prawo Niemieckiej Republiki Ludowej. Miejsce wykonawcze wzajemnych zobowiązań jest wyłącznie jurysdykcja Erkelenz.

15. Klauzula rozdzielczości

Strony oświadczają iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sadu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia niniejszej umowy zachowują pełną moc i skuteczność.
Postanowienia niniejszej Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust 1 zostaną zastąpione, na mocy niniejszej umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron.


Erkelenz, w Sierpień 2016